Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva znamená, že obecné zastupiteľstvo môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej „VZN“ alebo len „nariadenie“). Všeobecne záväzné nariadenia sú „miestne zákony“, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, súvisiace:

a) s plnením úloh územnej samosprávy tzv. originálne kompetencie
b) s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy.

Návrh VZN o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia a ak má obec zriadenú internetovú adresu, návrh nariadenia v tej istej lehote sa zverejní aj na tejto adrese. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní ; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v nariadení nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.

Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade.

Nadpis

Zverejnené