Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Sečovská Polianka

Zverejnené
30. novembra 2022
Kategória

Návrh VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Sečovská Polianka – Sečovská Polianka (obecnyarchiv.sk)

Prílohy