Preskočiť na obsah

Štatistiky údajov

Milí spoluobčania,

Obec Sečovská Polianka vyprodukovala v roku 2023 celkovo 463,149 ton odpadu a z toho 155,990 ton TKO, 124,030 ton objemný odpad a 182,280 ton sme vyseparovali a 0,849 ton boli ostatné nebezpečné odpady.

RokZKO (20 03 01)Separovaný zberVO (20 03 07)Úroveň vytriedenia komunálneho odpaduPoplatok za uskladnenie v €/t za TKO a VKO
2015227,9643,29016,00%5,00 €
2016246,18282,510,10%5,00 €
2017256,8855,0414,4516,90%5,00 €
2018240,3863,148,7320,30%5,00 €
2019273,09104,5922,8426,10%10,00 €
2020208,17197,48741,5344,10%22,00 €
2021168,29350,128256,660,79%11,00 €
2022162,67447,66543,7468,35%11,00 €
2023155,99182,280124,0339,36%22,00 €

Oznámenie o výpočte poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadu na skládku odpadov

Obec Sečovská Polianka v zmysle povinnosti Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 je 39,36 % a poplatok pre rok 2024 je vo výške 22€/t za zmesový komunálny odpad a veľkoobjemový odpad platný od 1.3.2024 do 28.2.2025.

Ročný výkaz o komunálnom odpade obce za rok 2023

Vážení občania!

Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.