Štatistiky údajov

Milí spoluobčania,

Obec Sečovská Polianka vyprodukovala v roku 2021 celkovo 575,02 ton odpadu a z toho 168,29 ton TKO, 56,60 ton objemný odpad a 350,13 ton sme vyseparovali.

Oznámenie o výpočte poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadu na skládku odpadov

Obec Sečovská Polianka v zmysle povinnosti Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 je 60,79 % a poplatok pre rok 2021 je vo výške 11€/t za zmesový komunálny odpad a veľkoobjemový odpad platný od 1.3.2022 do 28.2.2023.

Zverejnené: 28.2.2022.

Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa § 12 a 18 zákona č.540/2001 Z. z. o Štátnej štatistike v znení neskorších predpisov za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 2021.

Štatistika odpadov za rok 2022 (stav k 31.10.2022)

Zverejnené 4. apríla 2022.
Upravené 30. novembra 2022.