Preskočiť na obsah

Združenia

Pozemkové a lesné spoločenstvo Sečovská Polianka bolo založené v roku 1896 pod názvom Bývalí urbarialisti z obce Sečovská Polianka. V rokoch 1950 až 1955 odobral štát do svojej správy všetky lesné pozemky a pasienky urbárskej spoločnosti. Po vydaní reštitučného zákona v roku 1992 a požiadaní o navrátenie pozemkov do správy bývalých urbarialistov, boli pozemky vrátené pod ich správu. Po vydaní zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách sa naše spoločenstvo zaregistrovalo na Obvodnom lesnom úrade vo Vranove nad Topľou na Pozemkové a lesné spoločenstvo Sečovská Polianka s právnou subjektivitou.

  • Registračné číslo: R-0047/713
  • Názov spoločenstva: Pozemkové a lesné spoločenstvo Sečovská Polianka
  • Sídlo spoločenstva: Hlavná 497, 094 14 Sečovská Polianka
  • Počet a veľkosť podielov jednotlivých členov spoločenstva (podľa LV):

           Katastrálne územie Banské: 325, 543, 1020, 1032

           Katastrálne územie Sečovská Polianka: 1891, 1894, 1898, 1902, 1977, 2101, 2964, 3091, 3092

  • Meno, priezvisko, trvalý pobyt volených orgánov spoločenstva:

           Predseda spoločenstva: Jozef Makan, Hlavná 94, 094 14 Sečovská Polianka

           Podpredseda spoločenstva: Ján  Onuško, Hlavná 13, 094 14 Sečovská Polianka

           Pokladník spoločenstva: Jozef Baranišin, Harangovská 397, 094 14 Sečovská Polianka

           Člen spoločenstva: Michal Petričko, Harangovská 395, 094 14 Sečovská Polianka

           Člen spoločenstva: Jozef Urban, Stankovska 64, 094 14 Sečovská Polianka

Dozorná rada spoločenstva:

Predseda dozornej rady: Mgr. Ján Hreňo, Topľanská 616, 094 14 Sečovská Polianka

Člen dozornej rady: Jaroslav Senko, Jarkova 525, 094 14 Sečovská Polianka

Člen dozornej rady: Ján Obšinč, Sv. Proroka Eliáša 129, 094 14 Sečovská Polianka

  • Spôsob konania za spoločenstvo: Je upravené v stanovách spoločnosti a zmluve o založení. Výbor je štatutárnym orgánom spoločenstva. Navonok za výbor koná predseda spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor predpísaná písomná forma, je potrebný podpis najmenej dvoch členov výboru, z ktorých jeden je vždy predseda.

 Základná organizácia SZCH v Sečovskej Polianke bola založená v roku 1965 a v aktívnej  činnosti pracovala do roku 1989. Potom nasledoval  čiastočný útlm až do roku 1999, kedy  sa uskutočnila  obnovujúca členská schôdza chovateľov za účasti 10 členov. Za predsedu bol zvolený p. František Goda, ktorý úspešne vedie organizáciu aj v súčasnosti. Hlavne jeho zásluhou sa dostal Slovenský zväz chovateľov  v obci  na tú úroveň, kde sme teraz.

     Naša činnosť  spočíva hlavne v chove čistokrvných plemenách zvierat. Najviac zastúpené sú králiky, hydina hrabavá, vodná a holuby. Od prvej jarmočnej výstavy ktorá sa uskutočnila v roku 2001, každoročne usporadúvame výstavu drobných hospodárskych zvierat. Na tomto podujatí sa vystavuje spolu 350 ks zvierat. V súčasnosti má  naša základná organizácia 20 dospelých členov a 7 mladých chovateľov. Máme vo svojich radoch niekoľko úspešných chovateľov, ktorí na miestnych, oblastných, ale aj celoštátnych výstavách, kde dosahujú výborné výsledky, prezentujú nielen seba, ale aj základnú organizáciu a obec. Všetky naše chovateľské aktivity sú nemalou mierou podporované obcou  na čele s jej  starostom, ktorý je našim stálym fanúšikom. Postupne sme si dokupovali výstavný inventár, takže teraz ho už máme kompletný a nemusíme si ho požičiavať. Niet lepšej reklamy pre ZO ako pekné priestory na usporiadanie výstavy, výstavné klietky a ocenenia za úspešné zvieratá. Je to veľa námahy vychovať, ale aj radosť,  preto chováme pre radosť, krásu a úžitok.

     Poďakovanie za túto prácu patrí všetkým členom našej organizácie. Jak zakladajúcim, tak aj tým čo nás opustili, ale hlavne tým  súčasným  a  pravdaže  aj mladým chovateľom za všetko dobré, čo  pre svoju  Základnú  organizáciu Slovenského  zväzu  chovateľov v Sečovskej Polianke počas rokov jej existencie urobili.

Mgr. Michal Popaďák 

tajomník  ZO SZCH

Pozvánka na VIII. miestnu výstavu

drobných hospodárskch zvierat a exotického vtáctva

Rok 2016

Výročná členská schôdza ZO SZTP za rok 2015

     V sobotu 12. marca 2016 sa konala v miestnom kultúrnom dome Výročná členská schôdza  ZO SZTP, na ktorú prijal pozvanie starosta obce MVDr. Marián Fedor s manželkou a poslanec OcZ Ing. Ján Havran s manželkou. Hostí a členskú základňu pred rokovaním príjemne rozveselila detská FS Bukovinka zo základnej školy. Na VČS sa zhodnotila kultúrno-spoločenská činnosť základnej organizácie za rok 2015 a zároveň sa vytýčili nové aktivity na rok 2016. 

Po oficiálnej časti nasledovalo pohostenie a občerstvenie.

Mária Madarová, tajomníčka ZO

Rok 2015 

„DEŇ MATIEK  a  DEŇ OTCOV“

Jedine dvoje rúk na svete si zaslúžia, aby si ich bozkával:

ruky otcove, ktorá na teba pracovali a ruky matkine, ktoré ťa vychovali.

Oslavu materstva, obetavosti a lásky matiek a otcov voči svojim deťom si tento rok ZO SZTP pripomenula 9. mája slávnostným posedením v miestnom KD, na ktoré prijala pozvanie aj poslankyňa OZ Mgr. Silvia Madarová. Hostku a prítomných členov privítal predseda ZO  p. Ján Nemčík.

Po slávnostnom príhovore, kde odzneli slová aká je dôležitá rola matky a otca v živote rodiny i celej spoločnosti, sa sálou rozozvučali tóny piesní, za srdcia chytali dojímavé verše, pastvou pre oči boli tance v krásnych kostýmoch v podaní najmenších – deti z MŠ, ktoré pod vedením svojich učiteliek pripravili hodnotný kultúrny program.

Keď každá matka bola potešená kvetom a otec malým darčekom, všetci povstali a spoločne piesňou Mária ochrana… vzdali hold aj nebeskej Matke Panne Márii – Kráľovnej mája.

Ako opäť zobudené slniečko aj táto slávnosť všetkých prítomných prebudila a presvietila zamračené májové popoludnie.

Mária Madarová, tajomníčka ZO

MÁRIAPÓCS  a  NAGYKÁLLO

Dňa 16.júna 2015 sme sa vydali po stopách našich starých a prastarých rodičov na mariánsku a duchovnú púť do najstaršieho pútnického miesta v Maďarsku. Naša prvá zástavka bola v meste Nyíregyháza. Našim cieľom bola malebná dedinka MÁRIAPÓCS a stredobodom národná bazilika Panny Márie, kde sa nachádza vzácna milostivá ikona Matky Božej, ktorá posledný krát v roku 1905 slzila. A práve tu naši pútnici vzdali hold Nebeskej Matke. Po modlitbe posvätného ruženca, slúžil svätú liturgiu náš duchovný otec Ľubomír Novák, ktorý veľmi rád prijal pozvanie aj do tohto historického a duchovného centra Európy.

Cestou domov sme sa zastavili v meste Nagykalló a na miestnom termálnom kúpalisku v zelenej vode vykúpali. Takto si naši dôchodcovia zo ZO SZTP v Sečovskej Polianke spríjemnili tento krásny júnový deň, kde pookriali na tele, ale predovšetkým na duši.

V autobuse tam a späť nechýbala spoločná modlitba, spev a vzájomné rozhovory.

Mária Madarová, tajomníčka ZO                                                                                                                                 

LEVOČA  2015

      Dňa 9.júla 2015 už po 10 krát ZO SZTP zorganizovala púť na Mariánsku horu v Levoči, kde sa naši členovia zúčastnili 18. ročníka púte kresťanských seniorov Slovenska, aj so svojim duchovným otcom Kamilom Mižákom. Keďže počasie pútnikom prialo, navštívili aj starobylé mesto Levoču. Na spiatočnej ceste domov sa zastavili v prekrásnej Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebestovej. Účastníci púte vyslovili želanie o rok si to zopakovať znova.

Mária Madarová, tajomníčka ZO                                                                                                                                      

Výročná členská schôdza za rok 2014

Výročná členská schôdza SZTP v Sečovskej Polianke za rok 2014 sa konala v sobotu 28. februára 2015 v miestnom kultúrnom dome, na ktorú prijali pozvanie starosta obce MVDr. Marián Fedor s manželkou, poslanec OcZ Ing. Marián Urban, predsedníčka JDS p. Anna Kmecová, s tajomníčkou p. Helenou Matiskovou.

Po privítaní hostí a prítomných členov organizácie vystúpila so svojím programom detská folklórna skupina Bukovinka zo základnej školy. V ich tancoch a v spevoch bolo cítiť radosť, nadšenie a lásku, preto každý blok programu sprevádzal potlesk publika.

Po smútočnej piete za zomrelých členov, oboznámení sa s programom VČS a jeho odsúhlasení, voľbe mandátovej a návrhovej komisie, ako aj overovateľky zápisnice, odzneli správy o činnosti, o hospodárení a kontrolnej činnosti revíznej komisie, a taktiež bol prijatý plán práce na rok 2015.

Keďže sa p. Ján Kuriško na tejto schôdzi vzdal postu predsedu ZO, nasledovalo poďakovanie za jeho dlhoročnú prácu a dvadsaťročné pôsobenie v tejto funkcii  a bol mu odovzdaný  upomienkový dar. Na jeho návrh bol za nového predsedu jednohlasne zvolený člen výboru ZO p. Ján Nemčík, ktorý ponúkanú funkciu prijal a poďakoval sa  za preukázanú dôveru.

V diskusii starosta obce poďakoval odstupujúcemu predsedovi za jeho doterajšiu prácu a novozvolenému predsedovi poprial veľa úspechov v jeho novej funkcii. Taktiež kladne ohodnotil činnosť organizácie v obci a potvrdil schválenú dotáciu na rok 2015.

Po schválení návrhu na uznesenie z VČS, sa predsedajúca schôdze poďakovala prítomným hosťom a členom za bohatú účasť a popriala všetkým veľa zdravia a vydarených akcií v roku 2015.

V závere nasledovalo občerstvenie a pohostenie.

Za ZO SZTP: Mária Madarová

Rok 2014

Október 2014

„Mladí potrebujú radosť a lásku, dospelí prácu a priateľstvo, starí mier a pokoj“.

Jedno francúzske  príslovie hovorí: „Mladosť žije z nádejí, staroba zo spomienok“. Krásne však je, keď sa „mladosť“ s „staroba“ spolu stretnú a majú si vzájomne čo odovzdať.

A presne k takému stretnutiu došlo v sobotu 11. októbra 2014, keď naša ZO SZTP organizovala v rámci OKTÓBRA – MESIACA ÚCTY K STARŠÍM slávnostné posedenie pre svojich členov a hostí v miestnom kultúrnom dome.

Po úvodnom príhovore nasledoval program zviazaný do krásnej kytice vďaky  podaný deťmi zo základnej školy a ten urobil veľkú radosť našim dôchodcom. Lesk v očiach, úsmev na tvári a ich úprimný potlesk bol najväčšou odmenou pre vystupujúcich a ich pedagógov. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce MVDr. Marián Fedor a venoval úprimné slová naším skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami a skúsenosťami. Vyjadril im úctu so želaním, aby svoju jeseň života prežili v šťastí a spokojnosti v kruhu svojich najbližších. Priestor na tomto stretnutí sa venoval aj jubilujúcim členom, ktorí v roku 2014 oslávili okrúhle životné jubileá a popri gratulácii im bol venovaný upomienkový darček.

Nech sú naši seniori ešte dlhé roky medzi nami. Nech sú dni ich zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých, aby im z tváre nezmizol úsmev, pretože za úsmevom sa skrýva šťastie a spokojnosť. Prešli jarom, letom života. Nadišla jeseň. Nech je krásna, pokojná a slnečná.

Za ZO SZTP: Mária Madarová

Maďarsko

Tak ako po iné roky aj v tomto roku sa v letných mesiacoch uskutočnili zájazdy do Maďarska na termálne kúpalisko v Sárospataku a to 16. júla a tiež  8. a 19. augusta. Všetci účastníci týchto zájazdov zakaždým pookriali na tele i na duši vo vode a v príjemnom prostredí spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi a priateľmi.

Za ZO SZTP: Mária Madarová

Litmanová a Ludžmierz

Dňa 28.8.2014 zorganizovala ZO SZTP púť do Litmanovej na Horu Zvír, do chrámu a Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky. Po modlitbe posvätného ruženca a slávení presvätej liturgie, kde jedným so spolu slúžiacich  bol aj náš duchovný otec Mgr. Kamil Mižák, ktorý prijal pozvanie na našu púť, nasledovalo odprosenie a požehnanie so Sviatosťou oltárnou. Prežili sme tu krásny a Bohom požehnaný čas milosti.

Naše ďalšie putovanie smerovalo do Ludžmierzu v Poľsku, do Baziliky Matky Božej, Kráľovnej Podhalia, ktorá je  zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie. Samotný príchod do chrámu nás napĺňal pocitom lásky a vďaky, ktorá nás obklopila pri pohľade na plastiku Matky Božej. A ten nás sprevádzal aj po prekrásnej ružencovej záhrade, ktorá sa nachádza v blízkosti baziliky. Sú v nej všetky tajomstvá posvätného ruženca, v ktorej strede stojí nadživotná socha kľačiaceho sv. Jána Pavla II., ktorý v tomto roku 2014 bol svätorečený. Práve tu sa zvŕšilo naše putovanie modlitbou litánií k sv. Jánovi Pavlovi II. a požehnaním, ktoré nám udelil náš duchovný otec.

Bol to deň prežitý s modlitbou na perách, kde sme načerpali Božiu pomoc do svojho života, naplnili našu dušu láskou a odovzdali svoj život pod ochranu Božej Matky, Panny Márie.

Za ZO SZTP: Mária Madarová

Púť na Mariánsku horu

Vo štvrtok 10. júla privítala Mariánska hora nad mestom Levoča účastníkov 17. ročníka celoslovenskej púte kresťanských seniorov a to v jubilejnom roku – 30. výročia vyhlásenia tejto baziliky  na baziliku minor niekdajším pápežom Jánom Pavlom II., ktorý je dnes vyhlásený za svätého a v roku Sedembolestnej Panny Márie. Tejto tradičnej púte seniorov sa zúčastnili aj členovia našej ZO SZTP zo Sečovskej Polianky, ktorí sem radi prichádzajú s naozajstnou pokorou, aby poďakovali nebeskej Matke za milosť života, za kresťanské pevné povedomie a vyprosujú si trpezlivosť pri nesení kríža choroby a staroby.

Hlavný celebrant Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup, vo svojej homílii vyzýval pútnikov k pokore, k vďačnosti za dar  života, vystríhal pred zatrpknutosťou a aby silu pri každodenných starostiach a bolestiach čerpali zo vzoru života Panny Márie a sv. Jozefa.

Počasie pútnikom prialo a tak ako každý rok, vyslovili želanie, že o rok sa opäť všetci stretneme na 18. ročníku púte seniorov na Mariánskej hore.

Za ZO SZTP: Mária Madarová

Deň matiek a deň otcov

Pri príležitosti „Dňa matiek“ a „Dňa otcov“ sa dňa 10. mája 2014 konalo slávnostné  posedenie našich členov ZO SZTP v miestnom kultúrnom dome. Pozvanie prijal starosta obce MVDr. Marián Fedor s manželkou a poslanec OcZ  p. Ján Hatala s manželkou. Kultúrnym programom potešili prítomných zástupcovia najmladšej generácie – deti z MŠ, ktoré zaspievali , zatancovali a predviedli sa aj ako skúsení rečníci. Starosta obce vo svojom príhovore vyjadril  úctu matkám a otcom za ich nezameniteľný prínos pre šťastie svojich najbližších, pre ich rodinný a spoločenský život. Každá matka bola potešená kvetom a otec malým darčekom. Po prvý krát v histórii našej organizácie sa blahoželalo a spievalo k diamantovej svadbe naším dlhoročným členom, manželom Jozefovi a Anne Popaďákovcom, ktorí 8. mája 2014  oslávili  60 rokov spoločného života.

Za ZO SZTP: Mária Madarová

Marec 2014 

V  sobotu  1.  marca   2014   sa   v  miestnom  kultúrnom  dome  konala  výročná  členská schôdza ZO SZTP v Sečovskej Polianke, ktorej sa zúčastnil aj starosta obce MVDr. Marián Fedor s manželkou, poslanec OcZ Ing. Ján Havran s manželkou, predsedníčka Jednoty dôchodcov p. Anna Kmecová a jej podpredsedníčka p. Anna Iľková. Na tejto schôdzi sa zhodnotila kultúrno-spoločenská činnosť základnej organizácie za rok 2013 a zároveň sa vytýčili nové aktivity na rok 2014. Bohatú účasť členskej základne na rokovaní v závere programu príjemne rozveselila svojím vystúpením FS Bukovina.

Za ZO SZTP: Mária Madarová

Október 2013

.. „Vysoký vek tají múdrosť života. Bielučký vlas skrýva dávne starosti. Útrapy do tváre vpísal čas. Len srdce je ešte mladé a dobré, štedro rozdáva lásku a neradno o priazeň žobre. Takí sú naši starí otcovia a staré mamy“..

Mesiac OKTÓBER nám pripomína jednu z najvzácnejších čností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou ÚCTA K STARŠÍM. A práve prvú sobotu v tomto mesiaci 5.10.2013 zorganizovala ZO SZTP spoločenské posedenie pre svojich členov v miestnom kultúrnom dome.
Pozvanie prijal aj starosta obce MVDr. Marián Fedor a riaditeľ ZŠ PaedDr. Ján Karol. Hostí a všetkých prítomných pri
vítala podpredsedníčka ZO p. Eva Bandurová. Po úvodnej básni v príhovore predsedníčky RK ZO p. Eleny Kmecovej odzneli slová vďaky a úcty, ktoré pohladili šediny a vrásky na ustarostených tvárach. Ďalej nasledovalo pásmo hudby, tanca, piesní a básne, tak ako každoročne, v podaní detí zo základnej školy. V ich vystúpení bolo cítiť radosť, nadšenie a lásku. Lesk v očiach, úsmev na tvári a úprimný potlesk prítomných bol najväčšou odmenou pre vystupujúcich a ich pedagógov.
Aj starosta obce sa prihovoril našim členom, ktorí svojou prácou, vzťahom k rodine, blízkym, priateľom, formovali život v našej obci. Všetkým poďakoval za celoživotnú prácu a zaželal, aby veľa rokov pobudli v zdraví a šťastí v kruhu svojich najbližších. V tomto roku sa nezabudlo na našu najstaršiu členku p. Annu Paulišinovú, ktorá sa dožila požehnaných 87 rokov a ani jubilujúcich členov, ktorí sa dožili svojich krásnych 70 rokov: Andrejčinová Mária, Dombajová Alžbeta, Bujková Mária, Habura Jozef, Katonová Mária, Šuľák Michal, Telepun Jozef a Urbanová Mária. V mene všetkých im zablahoželala členka výboru p. Mária Kačmárová. Predseda ZO p. Ján Kuriško spolu so starostom obce im osobne gratulovali a odovzdali upomienkový darček. Po gratulácii sa všetci prítomní postavili a oslávencom spoločne zaspievali.
Po absolvovaní oficiálnej časti pokračovalo občerstvenie a pohostenie, ktoré pripravili členovia výboru. Rozprúdila sa živá debata, v ktorej sa rozprávali navzájom o svojicjh starostiach a radostiach. Taktiež si každý rád zaspomínal na to, čo sa stratilo v pavučine času.
Nech sú naši seniori zdraví, aby nikdy neprestali byť duchom mladí, aby ich jeseň života bola dlhým babím letom plným harmónie a spokojnosti a aby všade okolo rozdávali krásu, radosť, optimizmus, životný elán a lásku. Veď život krásny je pre každý vek.

Za ZO SZTP: Mária Madarová

Výlet na pútnické miesta Litmanová, Ľutina a Ružencová záhrada v Nižnej Šebastovej – 2013

22.08.2013 si členovia ZO SZTP spríjemnili tento deň na najmladšom pútnickom mieste na Slovensku – Litmanová aj s duchovným otcom Ľubomírom Novákom, ktorý prijal pozvanie a rád sa s nimi zúčastnil tohto výletu. Na vrchol Hory Zvir bolo potrebné prekonať mierne stúpanie, preto pre menej mobilných a starších bola zabezpečená doprava mikrobusom tam aj späť. Tí zdatnejší si vybrali skratku pozdĺž krížovej cesty a modliac sa pri každom zastavení spolu s duchovným otcom Ľubomírom, došli k liturgickému priestoru s kaskádami, k zrekonštruovanej kaplnke zjavenia Panny Márie a vodnému prameňu.
Svätú liturgiu slávil ThDr. Ing. Vasil Kindja PhD., rektor chrámu a kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na Hore Zvir, spolu s duchovným otcom Ľubomírom. V homílii nabádal výhradne k láske, pokoju, zmiereniu, zrieknutiu sa akéhokoľvek druhu okultizmu či mágie a vnútornému duchovnému prerodu. V závere bola poklona pred Sviatosťou Oltárnou s odprosením a požehnaním. Všetci tu prežili požehnaný a milostivý čas.
Ďalej ich cesta pokračovala na najväčšie mariánske pútnické miesto gréckokatolíkov na Slovensku – ĽUTINA. Tu mali možnosť navštíviť kaplnky, aj miniskanzen drevených gréckokatolíckych chrámov. V chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý bol v roku 1988 povýšený pápežom Jánom Pavlom II. na Baziliku minor, sa každý účastník zájazdu zapojil do modlitby korunky Božieho milosrdenstva. S úžasom obdivovali veľkoleposť tohto chrámu a najviac ich zaujali obrovské mozaiky. Všetko tu zo seba vyžarovalo nielen silu, um a zručnosť majstrov, ale je dôkazom úprimnej túžby človeka po Bohu. Na záver si spoločnou modlitbou spomenuli na chorých členov, ale i všetkých tých, ktorí sa zájazdu nemohli zúčastniť.
Cestou domov sa ešte zastavili v Ružencovej záhrade v Nižnej Šebestovej, ktorá bola daná do prevádzky a vysvätená pred 3 rokmi. Aj táto záhradná stavba ich milo prekvapila a potešila. Modlitbou sv. ruženca pozdravili Pannu Máriu a tým, že si všetci podali ruky a vytvorili uprostred hlavnej sochy reťazec s piesňou na perách, zavŕšili svoje putovanie tohto krásneho augustového dňa.
Domov odchádzali spokojní a obohatení o množstvo nezabudnuteľnýh duchovných zážitkov.

Za ZO SZTP: Mária Madarová

Maďarsko – Sárospatak 2013

Stalo sa už tradíciou, že sa v letných mesiacoch členovia našej základnej organizácie spolu so svojimi deťmi či vnúčatami radi zúčastňujú jednodňových zájazdov do Maďarska, pri ktorých s obľubou rok čo rok, navštevujú termálne kúpalisko v Sárospataku. Tohto leta sme zorganizovali tri takéto zájazdy a to: 19.júla, 29.júla a 7. augusta.
Na kúpalisku bolo viac Slovákov ako domácich a vôbec sme nemali pocit, že sme v inej krajine. Dôvodom je dobré vybavenie kúpaliska za rozumné ceny. Cenníky a popis služieb je napísaný aj po slovensky. Termálne kúpalisko ponúka niekoľko vnútorných bazénov s termálnou vodou a je situované v rozsiahlom parku so športovým ihriskami. Pre deti sú tu rôzne tobogany, šmýkačky a ďalšie atrakcie. Po vykúpaní je možnosť pochutnať si na maďarských špecialitách ako sú langoše, guľáš, či halaszlé.
Všetci účastníci zájazdov sa dobre vykúpali, opálili, oddýchli si a plní dojmov sa šťastne vracali domov.

LEVOČA 2013

Dňa 11. júla 2013 približne 100 autobusov privážalo k Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči účastníkov 16. ročníka celoslovenskej púte kresťanských seniorov. Medzi nimi nechýbal ani ten náš s pútnikmi zo Sečovskej Polianky so svojim duchovným otcom Mgr. Kamilom Mižákom. Už po siedmy krát výbor ZO SZTP zorganizoval takýto zájazd.
Po uvítaní, príhovore k 1150, výročiu príchodu vierozvestcov a modlitbe sv. ruženca nasledovalo slávnostné slávenie sv. omše, ktorú celebroval Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup. V homílii ocenil vytrvalosť kresťanských seniorov, ktorí môžu byť poslami vnášajúcich svetlo viery, poznania a evanjelizácie do našich rodín. Upozornil aj na „ateistických kresťanov“ , ochotných pristúpiť na neprijateľné kompromisy, ako je napr. interrupcia, eutanázia a ďalšie názory a postoje. Povzbudil prítomných zhromaždených vo vytrvalosti vo viere, vernosti Cyrilo-metodskému dedičstvu a rýdzemu kresťanskému štýlu života. V závere pozval účastníkov púte na „Národný pochod za život“, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2013.
Hoci počasie pútnikom veľmi neprialo, každý si odniesol bohaté duchovné zážitky a milé spomienky. Veríme, že aj na budúci rok sa radi zúčastníme 17. ročníka púte seniorov.

„DEŇ MATIEK a DEŇ OTCOV“

Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mám a tretia júnová nedeľa zase patrí otcom. Naša organizácia ZO SZTP v Sečovskej Polianke už tradične spája tieto dva sviatky v jeden deň a v tomto roku 2013 sme si pripomenuli tieto výnimočné dni v sobotu 18. mája.
Kultúrnym podujatím sprevádzala podpredsedníčka ZO pani Eva Bandurová, ktorá z pozvaných hostí privítala starostu obce MVDr. Mariána Fedora s manželkou, poslanca obecného zastupiteľstva Bc. Jána Kačmára s manželkou a všetkých prítomných členov organizácie. V príhovore, ktorý predniesla tajomníčka pani Mária Madarová, oslávila materstvo, starostlivosť , obetavosť a lásku matiek a otcov voči svojím deťom, že byť dobrou matkou a dobrým otcom je životné poslanie a je to nekonečná láska, ktorá každým dňom rastie a prehlbuje sa. Preto nech je vždy podstatná myšlienka: vďačnosť voči matkám a otcom a prejavenie úcty a uznanie tým, ktorý nám dali život. Kultúrnym programom potešili prítomných zástupcovia najmladšej generácie, deti z MŠ, ktoré sa poďakovali mamám, otcom, babkám a dedkom spôsobom im blízkym – pesničkami, básničkami, tancom a predviedli sa aj ako šikovní rečníci. Vďaka patrí aj zainteresovaným pedagógom – riaditeľke MŠ pani Eve Jakubovej a učiteľke pani Viere Šinajovej, že sa aj tento rok aktívne podieľali na kultúrnom programe a aj vďaka nim sa stála táto sobota 18. mája 2013 naozaj sviatočná a pekná.
Každá mama bola obdarovaná kytičkou od pána predsedu ZO a prijala osobné blahoželanie aj od pána starostu a pána poslanca OcZ. Naším mamám a otcom sa prihovoril aj starosta obce a vyjadril dôležitosť oboch rodičov pri výchove detí, lebo len deti ktoré majú otca a matku, získavajú správny obraz o rodine. Byť matkou a otcom je veľký dar, ktorý sme dostali a ktorý si zaslúži oslavu v podobe „Dňa matiek a Dňa otcov“ – je to sviatok rodiny. V tento krásny deň sme si nezabudli uctiť aj našu nebeskú matku – Božiu rodičku Pannu Mária, ktorej je zasvätený aj tento mesiac máj. Všetci sme sa postavili a spoločne ju pozdravili piesňou: „Mária ochrana“.
Pre všetkých prítomných bolo pripravené pohostenie a občerstvenie.
Nech sviatok našich otcov a mám vydrží v našich mysliach a v srdciach nielen v mesiaci máj, či jún, ale po celý rok a prosme Boha, nech bdie pri nich sám. Tak ako v tieto dni kvitnú stromy a kvety, nech v ich srdciach kvitne radosť a šťastie zo života.

Výročná členská schôdza ZO SZTP za rok 2012

Dňa 9. februára 2013 sa v Miestnom kultúrnom dome v Sečovskej Polianke uskutočnila výročná členská schôdza ZO SZTP za rok 2012.
Viedla ju jej tajomníčka p. Mária Madarová, ktorá v úvode privítala z pozvaných hostí starostu obce MVDr. Mariána Fedora, prítomných členov organizácie a nezabudlo sa ani na zosnulého člena, ktorého si všetci prítomní uctili minútou ticha. Po oboznámení sa s programom a jeho odsúhlasení, voľbe do mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, ako aj overovateľov zápisnice, odzneli správy o činnosti, hospodárení a kontrolnej činnosti revíznej komisie.
V diskusii starosta MVDr. Marián Fedor kladne ohodnotil činnosť tejto organizácie v obci a potvrdil schválenú dotáciu na rok 2013.

Na ďalšie 4-ročné volebné obdobie boli zvolení členovia:

Predseda ZO SZTP: Ján Kuriško, (do funkcie predsedu ZO bol zvolený už po piaty krát)

Výbor základnej organizácie v zložení:
Eva Bandurová, Mária Švirbeľová, Mária Madárová, Mária Kačmárová, Ján Ďuro, Mária Fejková, Ján Nemčík, Mária Tomková a Peter Sopko

Predsedníčka revíznej komisie: Elena Kmecová
Revízna komisia v zložení:
Mária Tomášová a Michal Kačmár

Po odsúhlasení plánu práce na rok 2013 a schválení návrhu na uznesenie z VČS požiadal o slovo predseda ZO p. Ján Kuriško. Poďakoval členom za dôveru a za opätovné zvolenie do funkcie predsedu. K znovuzvoleniu do funkcie mu zablahoželal aj starosta obce.

Nasledovala voľnejšia časť programu. Vystúpením folklórnej skupiny Bukovina z našej obce boli všetci nadšení. Tá svojim programom všetkých rozveselila a mnohí naši členovia si s nimi zaspievali. Predsedajúca schôdze – p. Mária Madarová sa prítomným poďakovala za bohatú účasť na VČS a popriala veľa zdravia a vydarených akcií v roku 2013. Tým ukončila oficiálnu časť a nasledovalo pohostenie a občerstvenie, ktoré pripravili členovia výboru ZO

ZO SZTP

Už dlhé roky pôsobí toto občianske združenie v našej obci a najstarší záznam o jeho vzniku je v 60-tych rokoch minulého storočia. Jeho zakladateľom bol Jozef Kočiš a niesol názov „Zväz invalidov a dôchodcov“.  V súčasnej dobe je premenovaný  na Základnú organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých v Sečovskej Polianke a je fungujúcou zložkou na čele s dlhoročným predsedom Jánom Kuriškom. Výbor ZO SZTP pracuje v tomto zložení: Bandurová Eva, Švirbeľová Mária, Madárová Mária, Kušnírová Mária, Kačmárová Mária, Kmecová Elena, Fejková Mária, Kačmár Michal, Ďuro Ján a Nemčík Ján. Predsedom RK je Pavol Goda a ďalší členovia RK sú Mária Tomášova a Michal Trella. Organizácia je jedným z článkov kontaktu so zdravotne postihnutými občanmi v našej obci, a preto sa snažíme vytvoriť rôzne formy na uspokojenie kultúrnych, spoločenských a sociálnych záujmov našich členov. Združujeme aj dôchodcov, ktorí si užívajú svoj dôchodkový vek. Tí zdatnejší členovia sa zapájajú do jednotlivých akcií dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Za rok 2011 predstavuje táto organizácia celkovo 146 členov (94 žien a 52 mužov) a vekové spektrum je široké od 19 do 88 rokov.
Podujatia uplynulého obdobia sme prispôsobili ich vyššiemu veku a zdravotnému postihnutiu členskej základne. Musíme si uvedomiť, že nielen staroba, ale  aj telesné alebo mentálne postihnutie je samo o sebe hendikepom. Preto sa snažíme v našej organizácii vyvíjať činnosť, ktorá ich poteší, dodá im istoty i poznania, že je tu niekto, kto na ich potreby myslí. ZO SZTP má veľmi dobrú spoluprácu s obecným úradom a pracovníkmi obecného úradu. Každoročne výbor ZO pripravuje pre našich členov rôzne kultúrno-spoločenské podujatia aj autobusové zájazdy a to na základe finančných príspevkov, ktoré máme z členských poplatkov, ale predovšetkým z dotácie z rozpočtu obce.
K obľúbeným podujatiam, tak ako aj v roku 2011 patria oslavy ,,Dňa matiek a Dňa otcov“ a ,,Mesiac úcty k starším“, kde si členovia pripomínajú svoje životné jubilea a dostávajú upomienkový darček. Taktiež naši členovia radi prichádzajú aj na VČS, lebo na takýchto kultúrno-spoločenských akciách sa porozprávajú, podelia sa o svoje radosti a starosti, o liečebných úspechov i neúspechov, navzájom sa povzbudzujú, pospomínajú na staré časy, radi si spolu zaspievajú a tak is spríjemňujú svoj životný údel. V roku 2011 sa zorganizovalo 7 zájazdov: Poľsko, Maďarsko-Sárospartak na termálne kúpaliská 3x, Levoča- Mariánska Hora na odpustovú slávnosť pre seniorov, Stropkov-Ladomírova-Dukla za kultúrno-historickými pamiatkami a ako posledný zájazd sa uskutočnil do Košíc na Vianočné trhy. V auguste 2011 členky našej organizácie spolu s členkami Jednoty z našej obce piekli domáce koláče na dožinkovú slávnosť, ktorú organizoval Obecný úrad Sečovská Polianka a tak aspoň  týmto prispeli k zdarnému priebehu slávnosti. V novembri sme zorganizovali brigádu v miestnom parku v lokalite Námestia Najsvätejšej Trojice, kde naši členovia vyhrabali opadané lístie a následne ho vyviezli.
Aj v roku 2012 bude činnosť organizácie orientovaná na prácu s postihnutými občanmi a staršími spoluobčanmi a taktiež bude nápomocná pri riešešní ich problémov vyplývajúcich z ich zdravotného hendikepu.
Činnosť organizácie zdravotne postihnutých je možná len vďaka dobrým ľuďom, ktorým nie je  ľahostajný ich život na to, aby pomohli druhému človeku, netreba veľa slov. Stačí štipka ochoty, trpezlivosti a záujmu načúvať potrebám iných. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým tým, ktorí sa na akciách podieľali, pomáhali a vytvárali dobrú atmosféru. Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu v Sečovskej Polianke, ktorý v rámci možnosti poskytol a každoročne poskytuje dotáciu na činnosť našej organizácie.
Do budúcna želáme našim členom ZO SZTP veľa krásnych akcií, aby tak mali možnosť dobre využiť čas, ktorý im Pán Boh dáva na to, aby tak mohli utužovať priateľstvá, budovať spoločenstvo a napriek všetkým ťažkostiam sa tešiť zo života.

Výbor ZO SZTP

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v  Sečovskej Polianke bola založená dňa 1. augusta 2002. Na zakladajúcej schôdzi sa zúčastnilo 27 členov. Účastníci zakladajúcej schôdze si zvolili 5 členný výbor a 3 člennú revíznu komisiu. Za predsedu bol zvolený PaedDr. Ján Popaďák. Túto funkciu vykonával do roku 2010.
Vo februári 2010 bola zvolená do funkcie predsedu ZO JDS pani Anna Kmecová. Na tejto schôdzi bol zvolený aj 11 členný výbor a 3 členná revízna komisia. Počet členov za 9 rokov sa zvýšil z 27 členov na súčasných 147 členov.

Výročná členská schôdza

Dňa 18. februára 2012 sa v sále miestneho kultúrneho domu  vo fašiangovej atmosfére konala výročná členská schôdza ZO JDS. V správe predsedníčka organizácie pani Kmecová zhodnotila bohatú kultúrno-spoločenskú činnosť za rok 2011 a boli vytýčené nové aktivity pre rok 2012.
V programe boli aj voľby výboru, revíznej komisie a voľby na regionálny snem. Na ďalšie volebné obdobie bola do funkcie predsedu opätovne zvolená pani Anna Kmecová.

Medzinárodný deň vody

22.marca- Medzinárodný deň vody je teda jedinečnou príležitosťou všetkým pripomenúť mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.
Dňa 21.marca sme si aj my v organizácii JDS pripomenuli tento deň prednáškou MUDr. Juraja Semjana o dôležitosti vody a jej šetrenie. Našou hosťkou z Hornozemplínskeho osvetového strediska bola pani Anna Delyová.

Poľsko

Dňa 22.marca 2012 sme zorganizovali  zájazd do Poľska-Krosna. Bolo to v čase pred veľkonočnými sviatkami. Zúčastnilo sa 42 členov, ktorí mali možnosť si pozrieť mestečko Krosno a navštíviť aj miestne trhovisko. Zájazd sa vydaril, všetci sme sa domov vrátili spokojní a obohatení o nové zážitky.

Brigáda pri Rímsko-katolíckom kostole

Dňa 24.marca 2012 sa uskutočnila brigáda pri rímsko-katolíckom kostole. Zasadili sme sirôtky pri fare, vypleli a očistili  skalky. Pri chodníku sme vyhrabali lístie, okopali a vysiali semená kvetov. Brigády sa zúčastnilo 10 členov.

Výstava kraslíc vo Vranove nad Topľou

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou uskutočnilo výstavu pod názvom Veľkonočné inšpirácie dňa 3.4.- 4.4. 2012. Naša organizácia JDS prispela na túto výstavu zdobenými vajíčkami, ktoré maľovala členka výboru Alžbeta Madarová.

50. výročie založenia školy

Miestna ZŠ oslávila 50. výročie založenia dňa 19.4.2012. Riaditeľstvo ZŠ si spomenulo na organizáciu JDS a pozvalo na túto akciu predsedníčku p. Annu Kmecovú. Dnes je táto škola po ťažkých rokoch zmodernizovaná a drevené baráky pripomínajú už len fotografie v albumoch seniorov.