Členovia komisie:

MenoFunkcia
Július Farbárpredseda komisie
Matúš Krausčlen komisie
Gabriel Kohútčlen komisie
Mgr. Antónia Poloreckáčlen komisie
Lukáš Ivankočlen komisie
Ivana Pavlíkováčlen komisie

l

NÁPLŇ PRÁCE KOMISIE:

 • sleduje, odporúča a navrhuje riešenia opráv a údržby  obecných komunikácií ( chodníky, parkoviská, autobusových zastávok, zábradlí, mostov verejného osvetlenia a pod.) na území obce
 • dozerá na stav zvislého a vodorovného dopravného značenia – pripomienky a návrhy
 • zabezpečuje ochranu a tvorbu životného prostredia v obci s dôrazom na jednotlivé zložky životného prostredia výrazne ovplyvňujúce ekologickú stabilitu prostredia
 • navrhuje spracovanie koncepcie ochrany prírody (tvorba zelene, spôsob ochrany  zelene)
 • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom vzniknutým na území obce (čierne skládky…)
 • preveruje oznámenia občanov o porušovaní zákazu vypaľovania suchej trávy, kladenia ohňa a pod.
 • predkladá návrhy na projekty v oblasti svojej pôsobnosti
 • hľadanie nových zdrojov financií
 • spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Členovia komisie:

MenoFunkcia
Róbert Haburapredseda komisie
Gabriel Kohútčlen komisie
Mgr. Radovan Ceľuchčlen komisie
Anna Ďurkováčlen komisie
Bc. Jaroslav Jakubovčlen komisie
Mgr. Martina Kačmárováčlen komisie
Stanislav Kušnírčlen komisie

l

NÁPLŇ PRÁCE KOMISIE:

 • dáva stanoviská k schvaľovaniu rozpočtu obce
 • sleduje plnenie rozpočtu a odporúča potrebné rozpočtové opatrenia
 • predkladá stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky
 • dáva stanovisko k rozhodovaniu o organizačných, ekonomických a iných opatreniach s dopadom na rozpočet obce
 • dáva stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce, pritom dbá na jeho plné účelové využitie
 • dáva stanoviská k rozhodovaniu o  vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek
 • vyjadruje sa k návrhom o združení prostriedkov s inými obcami, právnickými alebo fyzickými osobami
 • kontroluje vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, príspevkovým organizáciám obce a iným právnym subjektom obce
 • vyjadruje sa k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce a k ich doplnkom
 • sleduje stav rozvoja služieb a ich účelné rozloženie na území obce
 • vyjadruje sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju
 • vyjadruje sa k žiadostiam na umiestnenie prevádzok súkromných podnikateľov a spoločností na území obce
 • navrhuje opatrenia voči podnikateľom, ktorí nedodržujú podmienky podnikania, prijaté pri ich registrácií
 • predkladá návrhy na projekty v oblasti svojej pôsobnosti
 • hľadanie nových zdrojov financií
 • spolupracuje  v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Členovia komisie:

MenoFunkcia
Ing. Marián Urbanpredseda komisie
Pavel Ceľuchčlen komisie
Mgr. Radovan Ceľuchčlen komisie
Róbert Haburačlen komisie
Ing. František Jakubovčlen komisie
Ing. Slavomír Urbančlen komisie

l

NÁPLŇ PRÁCE KOMISIE:

 • podieľa sa na príprave návrhu územného plánu obce
 • predkladá návrhy na rozvoj infraštruktúry obce
 • pripravuje návrhy na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb v obci
 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti,
 • prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti
 • prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko,
 • prerokováva sťažnosti občanov stav. charakteru a susedských sporov súvisiacich so stavebnou činnosťou
 • predkladá návrhy na projekty v oblasti svojej pôsobnosti
 • hľadanie nových zdrojov financií
 • spolupracuje  v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Členovia komisie:

MenoFunkcia
Gabriel Kohútpredseda komisie
JUDr. Iveta Bérešováčlen komisie
Silvia Madárováčlen komisie
Róbert Haburačlen komisie
Ondrej Tokárčlen komisie

NÁPLŇ PRÁCE KOMISIE:

 • prerokováva a odporúča na schválenie OcZ plán a sociálneho rozvoja obce
 • pripravuje stanoviská k materiálom predkladaným obecnému zastupiteľstvu v záležitostiach sociálnych vecí
 • vyjadruje sa ku žiadostiam občanov v hmotnej núdzi o poskytnutie finančnej a hmotnej podpory
 • predkladá návrhy na poskytnutie finančnej a vecnej výpomoci pre sociálne slabé rodiny, dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
 • kontroluje pomery žiadateľov o podporu
 • rieši sťažnosti  pri porušovaní verejného poriadku, spory v ohľade občianskeho spolunažívania, poškodzovanie verejného majetku a navrhuje prípadné pokuty
 • predkladá návrhy na projekty v oblasti svojej pôsobnosti
 • hľadanie nových zdrojov financií
 • spolupracuje  v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Členovia komisie:

MenoFunkcia
Matúš Krauspredseda komisie
Bc. Jaroslav Balogčlen komisie
Róbert Haburačlen komisie
Ing. Martin Kuriškočlen komisie
Stanislav Kušnírčlen komisie
Valéria Makohusováčlen komisie
Bc. Ján Valovčinčlen komisie
Mgr. Daniela Víťazkováčlen komisie

NÁPLŇ PRÁCE KOMISIE:

 • navrhuje plán rozvoja kultúry, športu a práce s mládežou
 • predkladá podnety a návrhy na činnosť organizácií venujúcich sa deťom a mládeži za účelom skvalitniť vzdelávací proces detí a mládeže
 • prerokováva a vyjadruje sa ku knižničnému fondu obecnej knižnice, jeho využitiu a doplneniu
 • podieľa sa na príprave ročného plánu kultúrnych a športových podujatí v obci
 • spolupracuje pri príprave a realizácii kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou
 • zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územnému plánu a projektom dotýkajúcich sa oblasti telovýchovy, športu, kultúry, práce s mládežou a voľnočasových aktivít
 • komisia hľadá možnosti a aktívne sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov pre rozvoj športu, kultúry a vzdelávania v obci
 • predkladá návrhy na projekty v oblasti svojej pôsobnosti
 • hľadanie nových zdrojov financií
 • spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Zverejnené 4. apríla 2022.
Bez úpravy .