Preskočiť na obsah

Členovia komisie:

MenoFunkcia
Július Farbárpredseda komisie
Bc. Daniel Bilýčlen komisie
Mgr. Alena Ihnaciková, MPH, MBAčlenka komisie
Mgr. Antónia Poloreckáčlenka komisie
Ivana Šimaiová členka komisie
Ing. Pavol Vaľovčinčlen komisie
Ing. Marián Urbančlen komisie

NÁPLŇ PRÁCE KOMISIE:

 • sleduje, odporúča a navrhuje riešenia opráv a údržby  obecných komunikácií ( chodníky, parkoviská, autobusových zastávok, zábradlí, mostov verejného osvetlenia a pod.) na území obce
 • dozerá na stav zvislého a vodorovného dopravného značenia – pripomienky a návrhy
 • zabezpečuje ochranu a tvorbu životného prostredia v obci s dôrazom na jednotlivé zložky životného prostredia výrazne ovplyvňujúce ekologickú stabilitu prostredia
 • navrhuje spracovanie koncepcie ochrany prírody (tvorba zelene, spôsob ochrany  zelene)
 • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom vzniknutým na území obce (čierne skládky…)
 • preveruje oznámenia občanov o porušovaní zákazu vypaľovania suchej trávy, kladenia ohňa a pod.
 • predkladá návrhy na projekty v oblasti svojej pôsobnosti
 • hľadanie nových zdrojov financií
 • spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Členovia komisie:

MenoFunkcia
Mgr. Radovan Ceľuch predseda komisie
Ján Bereš člen komisie
JUDr. Iveta Bérešováčlenka komisie
Bc. Daniel Bilýčlen komisie
PhDr. Magdaléna Biláčlenka komisie
Pavel Ceľuchčlen komisie
Ing. Martina Kačmárováčlenka komisie
Gabriel Kohutčlen komisie
Stanislav Kušnírčlen komisie

NÁPLŇ PRÁCE KOMISIE:

 • dáva stanoviská k schvaľovaniu rozpočtu obce
 • sleduje plnenie rozpočtu a odporúča potrebné rozpočtové opatrenia
 • predkladá stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky
 • dáva stanovisko k rozhodovaniu o organizačných, ekonomických a iných opatreniach s dopadom na rozpočet obce
 • dáva stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce, pritom dbá na jeho plné účelové využitie
 • dáva stanoviská k rozhodovaniu o  vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek
 • vyjadruje sa k návrhom o združení prostriedkov s inými obcami, právnickými alebo fyzickými osobami
 • kontroluje vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, príspevkovým organizáciám obce a iným právnym subjektom obce
 • vyjadruje sa k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce a k ich doplnkom
 • sleduje stav rozvoja služieb a ich účelné rozloženie na území obce
 • vyjadruje sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju
 • vyjadruje sa k žiadostiam na umiestnenie prevádzok súkromných podnikateľov a spoločností na území obce
 • navrhuje opatrenia voči podnikateľom, ktorí nedodržujú podmienky podnikania, prijaté pri ich registrácií
 • predkladá návrhy na projekty v oblasti svojej pôsobnosti
 • hľadanie nových zdrojov financií
 • spolupracuje  v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Členovia komisie:

MenoFunkcia
Róbert Habura predseda komisie
JUDr. Iveta Bérešováčlenka komisie
Ing. Silvia Iľkováčlenka komisie
Ing. František Jakubov člen komisie
Mgr. Silvia Madarováčlenka komisie
Ing. Marián Urbančlen komisie
Ing. Slavomír Urban člen komisie

NÁPLŇ PRÁCE KOMISIE:

 • podieľa sa na príprave návrhu územného plánu obce
 • predkladá návrhy na rozvoj infraštruktúry obce
 • pripravuje návrhy na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb v obci
 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti,
 • prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti
 • prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko,
 • prerokováva sťažnosti občanov stav. charakteru a susedských sporov súvisiacich so stavebnou činnosťou
 • predkladá návrhy na projekty v oblasti svojej pôsobnosti
 • hľadanie nových zdrojov financií
 • spolupracuje  v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Členovia komisie:

MenoFunkcia
Gabriel Kohutpredseda komisie
Ján Bereš člen komisie
JUDr. Iveta Bérešováčlenka komisie
Július Farbárčlen komisie
PaedDr. Ján Karolčlen komisie
Mgr. Michal Popaďákčlen komisie

NÁPLŇ PRÁCE KOMISIE:

 • prerokováva a odporúča na schválenie OcZ plán a sociálneho rozvoja obce
 • pripravuje stanoviská k materiálom predkladaným obecnému zastupiteľstvu v záležitostiach sociálnych vecí
 • vyjadruje sa ku žiadostiam občanov v hmotnej núdzi o poskytnutie finančnej a hmotnej podpory
 • predkladá návrhy na poskytnutie finančnej a vecnej výpomoci pre sociálne slabé rodiny, dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
 • kontroluje pomery žiadateľov o podporu
 • rieši sťažnosti  pri porušovaní verejného poriadku, spory v ohľade občianskeho spolunažívania, poškodzovanie verejného majetku a navrhuje prípadné pokuty
 • predkladá návrhy na projekty v oblasti svojej pôsobnosti
 • hľadanie nových zdrojov financií
 • spolupracuje  v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Členovia komisie:

MenoFunkcia
Mgr. Silvia Madarovápredsedníčka komisie
Róbert Haburačlen komisie
Matúš Krausčlen komisie
Mária Krivákováčlenka komisie
Ing. Martin Kuriško člen komisie
Stanislav Kušnír člen komisie
Igor Madárčlen komisie
Valéria Makohusováčlenka komisie
Alžbeta Popaďákováčlenka komisie
Mgr. Stanislav Svepeščlen komisie
Marián Šmajdačlen komisie
Mgr. Daniela Víťazkováčlenka komisie

NÁPLŇ PRÁCE KOMISIE:

 • navrhuje plán rozvoja kultúry, športu a práce s mládežou
 • predkladá podnety a návrhy na činnosť organizácií venujúcich sa deťom a mládeži za účelom skvalitniť vzdelávací proces detí a mládeže
 • prerokováva a vyjadruje sa ku knižničnému fondu obecnej knižnice, jeho využitiu a doplneniu
 • podieľa sa na príprave ročného plánu kultúrnych a športových podujatí v obci
 • spolupracuje pri príprave a realizácii kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou
 • zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územnému plánu a projektom dotýkajúcich sa oblasti telovýchovy, športu, kultúry, práce s mládežou a voľnočasových aktivít
 • komisia hľadá možnosti a aktívne sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov pre rozvoj športu, kultúry a vzdelávania v obci
 • predkladá návrhy na projekty v oblasti svojej pôsobnosti
 • hľadanie nových zdrojov financií
 • spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Členovia komisie:

MenoFunkcia
Ján Berešpredseda komisie
Gabriel Kohutčlen komisie
Ing. Martin Kuriškočlen komisie

NÁPLŇ PRÁCE KOMISIE:

 • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku
 • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu
 • podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov
 • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v ulicicach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach