Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Vyhlásenie volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024.

Právo voliť a právo byť volený

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území SR

http://www.minv.sk/?p24-info11

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia SR

https://www.minv.sk/?p24-info12

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 2024: 

ocu@secovskapolianka.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. februára 2024).

 Obec Sečovská Polianka zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o  delegovaní člena a náhradníka do  okrskových volebných komisií v obci Sečovská Polianka pre voľby prezidenta SR v roku 2024, a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.  

ocu@secovskapolianka.sk

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024   

V zmysle zákona § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli na území  obce Sečovská Polianka utvorené 2 volebné okrsky.

1. Malá sála Kultúrneho domu v Sečovskej Polianke, Hlavná 559/56

    2. Obecná knižnica v Kultúrnom dome v Sečovskej Polianke, Hlavná 559/56