Preskočiť na obsah

Projekty

1992 – 2006

Prístavba novej ZŠ
01/1992 – 03/2006
2002 – konečná fáza
04/2005 – slávnostné otvorenie

2006

Tradičné ľudové remeslo – príležitosť sociálnej inklúzie nezamestnaných žien Stredného Zemplína –
Európsky sociálny fond
NFP: 1 852 241 Sk
Spoluúčasť 5%: 97 486,4 SK
Celkové náklady: 1 949 728 Sk
Realizácia: 07/2006 – 03/2008

Komplexná rekonštrukcia Základnej školy v Sečovskej Polianke – Min. výstavby a reg. rozvoja, EÚ, OP základná infraštruktúra
NFP: 8 311 318,95 Sk
Spoluúčasť 5%: 437 437,83 SK
Celkové náklady: 8 748 756,79 Sk
Realizácia: 11/2006

2007 – 2012

Kanalizácia, ČOV a vodovod – MŽPSR, OPŽP, EU
NFP: 4 169 672,69 eur
Spoluúčasť: 490 549,72 eur
Celkové náklady: 4 933 488, 57 eur
Realizácia: 01/2007 – 10/2012

2010 – 2019

Rekonštrukcia školskej jedálne – prístavba a nadstavba
Vlastné zdroje s podielových daní: 615 317,87 eur
Nadstavba – nie je dokončená
Realizácia: 01/2010 – 09/2019

2011 – 2013

Poznaj jazyk a kultúru krajiny priateľov – Comenius – partnerstvá – Slovensko – Poľsko
NFP: 21 000 eur
Celkové náklady: 21 000 eur
Realizácia: 2011 – 2013

2012

Rekonštrukcia a modernizácia verejné osvetlenie – SIEA, EÚ, ŠR, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
NFP: 143 194,83 eur
Spoluúčasť: 7 955,28 eur
Celkové náklady: 151 150,11 eur
Realizácia: 09/2012 – 10/2012

2012 – 2014

Vzdelaní učitelia ako základ pre modernú školu – Agentúra Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR
Prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú
NFP: 285 275,52 eur
Celkové náklady: 285 275,52 eur
Realizácia: 2012 – 2014

2018 -2019

Zníženie primárnej energetickej náročnosti MŠ Sečovská Polianka- MŽPSR, OPKŽP, EÚ
NFP: 759 854,29 eur
Spoluúčasť: 39 992,3315 eur
Celkové náklady: 799 846,63 eur
Realizácia: 07/2018 – 08/2019

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Seč. Polianka – MŽPSR, OPKŽP, EÚ kohézny fond, SAŽP
NFP: 129 711,35 eur
Spoluúčasť: 6 826,91 eur
Celkové náklady: 136 538,27 eur
Realizácia: 05/2018 – 02/2019

Čiastočná rekonštrukcia Telocvične na futbalovom ihrisku v Sečovskej Polianke – SFZ
NFP: 10 000 eur
Spoluúčasť: 18 000 eur
Celkové náklady: 28 0000 eur
Realizácia: 10/2018 – 02/2019

2019

Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci SP
Vlastné zdroje s podielových daní: 403 196,65 eur
03/2019 – 10/2019

Peniaze na kroje pre mladú bukovinu – nadácia SPP (grantový program regióny)
NFP: 500 eur
Spoluúčasť: 1000 eur
Celkové náklady: 15000 eur
Realizácia: 04/2019 – 12/2019

Ozvučenie KD – PSK
NFP: 842 eur
Spoluúčasť: 896,8 eur
Celkové náklady: 1 738,8 eur
Realizácia: 06/2019 – 07/2019

Rekonštrukcia chodníka na ulici Novej Sečovská Polianka a vjazdu na prevádzkareň – MFSR
NFP: 10 000 eur
Spoluúčasť: 18 335,05 eur
Celkové náklady: 28 335,05 eur
Realizácia: 05/2019 – 06/2019

2020

Rekonštrukcia elektrických rozvodov v kuchyni KD – MFSR
NFP: 10 000 eur
Celkové náklady: 10 000 eur
Realizácia: 11/2020 – 12/2020

Výchovno – vzdelávacie aktivity zamerané na environmentálnu výchovy s prístupom pre širokú verejnosť
Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky

NFP: 5 000 eur
Spoluúčasť: 2 200 eur
Celkové náklady: 7 200 eur
Realizácia: 11/2020 – 12/2020

2021

Rekonštrukcia – Požiarna zbrojnica Sečovská Polianka – MVSR (financie na projekt boli získané v r. 2018)
NFP: 28 473,08 eur
Spoluúčasť: 18 581,96 eur
Celkové náklady: 47 055,04 eur
Realizácia: 03/2022 – 11/2022

Rozšírenie Knižničného fondu v obci Sečovská Polianka – Fond na podporu umenia (financie na projekt boli získané v r. 2020)
NFP: 2000 eur
Celkové náklady: 2000 eur
Realizácia: 2021

Vybudovanie optickej komunikačnej siete a kamerového systému v obci Sečovská Polianka – projekt financovaný iba z vlastných zdrojov
Celkové náklady: 29 719,00 eur
Realizácia: 2021

2022

Dodávka, montáž a správa prevádzky elektrických nabíjacích staníc pre elektromobily v obci Sečovská Polianka (financie na projekt boli získané v r. 2021)
Dotácia: 8 000,00 eur
Spoluúčasť: 1 770,76 eur
Celkové náklady: 9 770,76 eur
Realizácia: 6/2022

Sečovská Polianka: Multifunkčné ihrisko s mantinelmi a osvetlením (financie na projekt boli získané v r. 2021)
Finančný príspevok: 70 928,36 eur
Spoluúčasť: 70 928,36 eur
Navýšenie nákladov: 29 358,99 eur
Celkové náklady: 171 215,71 eur
Realizácia: 6/2022

Akvizícia knižničného fondu
Dotácia: 1 000,00 eur
Spoluúčasť: 111,20 eur
Celkové náklady: 1 111,20 eur
Realizácia: 6/2022

Chodník ul. Stankovská, okolo Hlavnej po ul. Veternú (1. etapa) – projekt financovaný iba z vlastných zdrojov
Celkové vlastné náklady: 162 628,28 eur
Realizácia: 8/2022

Rozšírenie knižničného fondu – „múdrosť v knihách“
Dotácia: 1 300,00 eur
Spoluúčasť: 145,00 eur
Celkové náklady: 1 445,00 eur
Realizácia: 9/2022

Revitalizácia centrálnej zóny obce Sečovská Polianka – Rekonštrukcia chodníka B1.1 vedľa Hlavnej cesty (financie na projekt boli získané v r. 2021)
NFP: 140 099,82 eur
Spoluúčasť: 7 373,68 eur
Celkové náklady: 147 473,50 eur
Realizácia: 10/2022

Koncept riešenia územného plánu obce
Dotácia: 13 500,00 eur
Spoluúčasť: 4 500,00 eur
Celkové náklady: 18 000,00 eur
Realizácia: 10/2022

Základná škola Sečovská Polianka – obnoviteľný zdroj energie (financie na projekt boli získané v r. 2021)
NFP: 589 832,31 eur
Spoluúčasť: 31 043,81 eur
Celkové náklady: 620 876,12 eur
Predpokladaná realizácia: 11/2022

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Sečovská Polianka (financie na projekt boli získané v r. 2021)
NFP: 160 008,16 eur
Spoluúčasť: 8 421,48 eur
Celkové náklady: 168 429,81 eur
Predpokladaná realizácia: 12/2022

2023

Oplotenie obecného ihriska v Sečovskej Polianke (financie na projekt boli získané v r. 2022)
Dotácia: 25 000,00 eur
Spoluúčasť: 12 584,48 eur
Celkové náklady: 37 584,48 eur
Predpokladaná realizácia: 05/2023