Preskočiť na obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (pozemky, stavby)

Obec Sečovská Polianka vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území Sečovská Polianka – sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Sečovská Polianka účinné od 01.01.2020.

Daňové priznanie podáva do 31. januára zdaňovacieho obdobia vlastník nehnuteľnosti, ktorý v minulom roku (zdaňovacom období)

  • nadobudol nehnuteľnosť (kúpou, darovaním, dedením a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. príslušného zdaňovacieho obdobia (roka) alebo u ktorého
  • nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil sa druh pozemku, zmenila sa výmera nehnuteľnosti, zmenil sa účel užívania stavby).

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia (roka) nasledujúceho po zdaňovacom období (predchádzajúci rok), v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudne nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia vydražením, je povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Ak daňovník nadobudne v priebehu zdaňovacieho obdobia (roka) nehnuteľnosť dedením, daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Správca dane tak vyrubí pomernú časť dane už počas roka.

Ak nehnuteľnosť vlastní viac spoluvlastníkov, daňové priznanie podáva :

  • každý vlastník sám za seba vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu alebo
  • jeden vlastník (zástupca) za všetkých spoluvlastníkov v prípade ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú; v takomto prípade sa k daňovému priznaniu doloží dohoda spoluvlastníkov.

Nevzťahuje sa to na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov (druhý z manželov ručí za daň v plnej výške).

Obec Sečovská Polianka vyrubí daň rozhodnutím. Daňové priznanie podáva daňovník iba raz, v ďalších rokoch, ak nenastane zmena skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane, správca dane vyrubí daň rozhodnutím a doručí ho daňovníkovi do vlastných rúk. Nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí podať daňovník iba vtedy, keď zmeny počas predošlého roka budú mať vplyv na daň (napríklad vydanie stavebného povolenia, kolaudácia stavby, zmena druhu pozemku).

Keď obec zmení sadzby dane, daňovník priznanie k dani nepodáva.

Daň z pozemkov

DaneZáklad daneSadzba dane
– orná pôda, vinice, ovocné sady0,4165 EUR / m20,45 %
– trvalé trávne porasty0,0650 EUR / m20,45 %
– záhrady1,85 EUR / m20,40 %
– zastavane plochy a nádvoria1,85 EUR / m20,40 %
– lesné pozemky0,0813 EUR / m20,45 %
– stavebné pozemky18,58 EUR / m20,30 %

Daň zo stavieb

DaneSadzba dane
– stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,0,07 EUR/m2
– stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu0,10 EUR/m2
– chaty a stavby na individuálnu rekreáciu0,15 EUR/m2
– samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží0,18 EUR/m2
– priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu0,60 EUR/m2
– stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou0,60 EUR/m2
– ostatné stavby0,20 EUR/m2

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,07 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov

DaneSadzba dane
– byty v bytových domoch0,07 EUR/m2
– nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely0,07 EUR/m2
– nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť0,60 EUR/m2

Neprehliadnuť článok 10 bod č.6 v texte VZN č. 2/2019

Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 1 až 5 v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvý krát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote do 31. januára podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie ZANIKÁ.

Obec Sečovská polianka vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnej dani za psa účinné od 01. 01. 2020.

Sadzba dane je určená za jedného psa a kalendárny rok na 4 €.

Vznik daňovej povinnosti : Každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nadobudla psa, resp. drží psa na území obce vzniká daňová povinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.

Daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani za psa, prípadne nastane zmena v priznaní, ktoré už bolo podané, je povinný podať :

  • čiastkové priznanie k dani za psa – ak už doteraz bol daňovníkom dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa
  • priznanie k dani za psa – ak doteraz nebol daňovníkom podľa predchádzajúceho odseku

Zánik daňovej povinnosti : Ak daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Obec Sečovská Polianka vyberá daň za ubytovanie na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2015 o miestnej dani za ubytovanie účinné od 01. 01. 2016.

Správca dane určuje sadzbu dane 0,30 € na osobu a prenocovanie.