Financie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.

Rozpočet obce Sečovská Polianka, ako aj programový rozpočet obce je zostavaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:

  • so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
  • s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

Nadpis

Zverejnené