Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2023

Zverejnené 31.12.2022.

Bio-odpad Elektroodpad Komunálny odpad Kuchynský prepálený olej Nebezpečný odpad Papier Plasty, Kovy, Nápojové kartóny Šatstvo, textil,obuv Sklo Veľkoobjemový odpad
Január
9
20
23
Február
6
8
17
20
21
Marec
4
6
17
20
Apríl
3
8
14
17
18
20
21
22
28
Máj
3
5
12
15
17
19
23
26
29
Jún
2
9
12
14
21
23
26
Júl
7
8
10
21
24
25
August
4
5
7
16
18
21
25
September
2
4
14
18
29
Október
2
12
13
14
16
17
27
30
November
3
9
10
13
15
18
20
24
27
December
2
11
12
27

Ako správne separovať?

Bio-odpad

Do bioodpadu patrí biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju.Nevhadzujú sa vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

Elektroodpad

Do elektroodpadu patria elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – televízory, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, alkalické články, digitálne hodinky, variče, rádiá, ohrievače, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, kávovary, baterky (vybité batérie, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie).

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kuchynský prepálený olej

Do kuchynského odpadu patrí  jedlé oleje a tuky z domácností.

Nebezpečný odpad

Do nebezpečného odpadu patria rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty, Kovy, Nápojové kartóny

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Do kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery, viečka.Nevhadzujú sa kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

VKM – viacvrstvový kombinovaný materiál sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).

Šatstvo, textil,obuv

Pravidlá zberu

  • staršie šatstvo, textílie, obuv a doplnky,
  • šatstvo a ostatné odovzdávajte v 120 l vreciach
  • POZOR – dodržte základnú čistotu a hygienu odovzdávaných vecí! Budú s nimi ďalej robiť ľudia, nielen stroje.

Čo zbierame?

  • šatstvo – nosené, staršie,  ale nemôže byť špinavé, nehygienické – budú s ním robiť ľudia, čiže odovzdajte len to, čo sa nebojíte chytiť do rúk,
  • textil – zvyšky látok, záclon, perín, plachty, posteľná bielizeň a pod. – taktiež Vás poprosíme dodržať základnú čistotu odovzdávaných vecí (fľaky, ktoré sa nevyperú nevadia, ale blchy áno)
  • topánky, kabelky, opasky, ruksaky a pod.  –
  • látkové poťahy
  • hračky

Sklo

Do skla patria nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové skolo, sklenené črepy.Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

Veľkoobjemový odpad

Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.