Preskočiť na obsah

Poplatky

Matričný úrad – poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch platný od 01.01.2018

ÚkonPoplatok
Osvedčenie podpisu – za každý podpis2 €
Osvedčenie fotokópie – 1 strana2 €
Vyhotovenie SL,RL, ÚL5 €
Nahliadnutie do matrík za každý zväzok2 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným matr. úradom20 €
Uzavretie manželstva pred iným matrič. úradom20 €
Uzavretie manželstva mimo úradnej miestnosti70 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby20 €
Povol. uzavrieť manž. pred iným MÚ medzi Slovákom a cudzincom35 €
Uzavretie manž. medzi Slovákom a cudzincom70 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami200 €
Uzavretie manž. ak ani jeden zo snúbencov nemá TP na Slovensku200 €
Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte5 €
Žiadosť o zápis matr.udalosti, ktorá nastala v cudzine do OM10 €

Obecný úrad – poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Vydanie rybárskeho lístka:
ÚkonPoplatok
Týždenný1,50 €
Mesačný3 €
Ročný7 €
Trojročný17 €
ÚkonPoplatok
Vydanie osvedčenia o zápise samostat. hospod. roľníka6,50 €
Za zmenu priezviska alebo trval. pobytu o osvedční SHR1,50 €
Vydanie potvrdenia s odtlačkom úrad.pečiatky a úradného podpisu5 €

VZN č. 6/2015 o obecných poplatkoch, VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016

ÚkonPoplatok
Poplatok za odvysielanie relácie v MR – pre podnikateľov6,50 €
Poplatok za odvysielanie relácie pre občanov-jubileá5 €
Prepožičanie KD – svadobné účely (dva dni)130 €
Prepožičanie KD – kar, jubileá70 €
– Veľká sála + kuchyňa70 €
– Málá sála + kuchyňa45 €
– Veľká sála50 €
– Malá sála25 €
Prepožičanie KD na podnikateľské účely
– Veľká sála60 €
– Malá sála30 €
Prepožičanie KD – diskotéka, tanečná zábava200 €
V zimnom období (od 15.10 – 15.3) sa poplatky zvyšujú o 50%
Poplatok za Dom nádeje25 €
Vyhotovenie jednej kópie formátu A40,10 €
(od poplatku sú oslobodné osoby, ktoré potrebujú kópie dokladov na sociálne a zdravotné účely)
Poplatok za faxovanie 1 strany – tuzemsko0,35 €
Poplatok za faxovanie 1 strany – zahraničie0,70 €
Poplatok za prenájom telocvične – pre občanov obce6,00 € /hod.
Poplatok za prenájom telocvične – pre cudzích občanov8,00 € /hod.

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je jednotná: 0,050 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.