Preskočiť na obsah

VZN č.2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sečovská Polianka