Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Názov projektu: Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Sečovská Polianka

     Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Trvanie projektu: február 2024 – júl 2026

Nenávratný finančný príspevok: 162 866,91 EUR

Typ projektu: dopytovo – orientovaný

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Sprostredkovateľský orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Programu Slovensko.

www.eurofondy.gov.sk www.vlada.gov.sk

www.romovia.vlada.gov.sk www. secovskapolianka.sk

Prílohy

Popis

Názov projektu: Výstavba medzigeneračnej zóny oddychu v obci Sečovská Polianka

     Program: Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja s kódom 2/2023/SRR

Kód výzvy: 2/2023/SRR

Prijímateľ: Obec Sečovská Polianka

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, číslo zmluvy cez MIRRI 3373/2023, naše číslo: S2023/00233/01 zo dňa 19.10.2023

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8731543

Začiatok realizácie aktivít projektu: 11/2023

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 12/2023

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 1 mesiac

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 124.493,73 €

Výška poskytnutej dotácie 95 %: 124.115,65 €

Vlastné zdroje obce Sečovská Polianka – 5%: 6.552,31 €

Tento projekt je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

www.mirri.gov.sk,

Prílohy

Popis

Názov príjemcu: obec Sečovská Polianka

Názov projektu: Zníženie primárnej energetickej náročnosti – Základná škola Sečovská Polianka
Výška poskytnutej dotácie: 298 914,25 EUR
Rok poskytnutia dotácie: 2023

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu