VZN č.1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sečovská Polianka

Zverejnené
31. januára 2010
Kategória

Prílohy