Preskočiť na obsah

VZN č.1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sečovská Polianka