Vyberte stranu

Vyvesené: 20.2.2020

Dátum zvesenia: 13.3.2020

Zodpovedá: Správca Webu

OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA
zastúpená starostom obce Michalom Urbanom
v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2006 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a znení
neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na obecnom úrade
na pracovnú pozíciu – Samostatný Odborný Referent

Náplň práce

Zabezpečovanie:

 • zmluvných vzťahov obce
 • vecné bremená
 • komunikácia s orgánmi verejnej moci

Stavebné:
Súhlas na povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia:
Na základe žiadosti na povolenie umiestnenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo uvedenie MZZ do užívania:

 • kontroluje doklady potrebné k vydaniu súhlasu na povolenie umiestnenia MZZ,
 • pripravuje záväzné stanoviská k povoleniu umiestnenia MZ,
 • kontroluje doklady potrebné k vydaniu súhlasu na uvedenie stavby MZZ do užívania,
 • pripravuje záväzné stanoviská k vydaniu súhlasu na uvedenie stavby MZZ do užívania,
 • vedie evidenciu žiadostí a vydaných stanovísk.

Drobné stavby:

 • pomáha pri príprave žiadostí na povolenie,
 • kontroluje doklady ku žiadosti,
 • vedie evidenciu drobných stavieb.

Vodoprávne povolenia:
Na základe žiadosti na vodoprávne povolenie:

 • kontroluje doklady potrebné k vydaniu vodoprávneho povolenia,
 • pripravuje rozhodnutia VP,
 • vedie evidenciu vydaných rozhodnutí.

Stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, búracie  povolenia:

 • poskytuje žiadosti a informácie pre stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, búracie povolenia žiadosti na predĺženie lehoty stavebného povolenia,
 • vedie evidenciu stavebných povolení, správnych konaní, kolaudačných rozhodnutí a búracích povolení,
 • na základe žiadosti vydáva potvrdenie o veku stavby podľa prijatých kolaudačných rozhodnutí a čestných prehlásení.

Evidencia, určovanie, zmeny a zrušenie súpisných a orientačných čísel stavieb:
na základe žiadosti a po kontrole potrebných dokladov vyhotovuje rozhodnutia na:

 • určenie súpisného čísla, alebo orientačného čísla,
 • zmena súpisného, alebo orientačného číslam,
 • zrušenie súpisného, alebo orientačného čísla,
 • vydáva oznámenie o vydaní súpisného čísla.

Evidencia stavieb:

 • vypracováva evidenčné listy stavieb,
 • vedie kartotéku na základe evidenčných listov stavieb.

Obecné zastupiteľstvo:

 • spolupracuje pri príprave pozvánok a podkladov pre poslancov OcZ na zasadnutia OcZ ,
 • zúčastňuje sa ako zapisovateľka na zasadnutiach OcZ,
 • vyhotovuje uznesenia zo zasadnutí OcZ,
 • vyhotovuje zápisnice z OcZ,
 • zodpovedá za zverejnenie pozvánok, návrhov z uznesení a zápisníc na úradnej tabuli a stránke obce.

Sťažnosti:

 • na základe podanej ústnej a následne písomnej sťažnosti, po poverení starostom obce vykonáva šetrenie sťažnosti,
 • pripravuje výzvy a vyhotovuje zápisy zo sťažností,
 • vedie evidenciu sťažností v obci.

Samostatne hospodáriaci roľníci
Na základe žiadosti:

 • vyhotovuje osvedčenie o zápise do evidencie SHR,
 • vyhotovuje zrušenie osvedčenia SHR,
 • vybavuje korešpondenciu súvisiacu s činnosťou SHR a vedie evidenciu SHR.

Výrub drevín:

 • na základe žiadosti o výrub drevín v intraviláne obce vykonáva miestnu obhliadku,
 • vyhotovuje záznamy z miestnej obhliadky,
 • po vykonaní miestnej obhliadky zhotovuje návrh rozhodnutia na výrub drevín.

Projekty
Podieľa sa na príprave a realizácii projektov. Uchováva písomnú dokumentáciu jednotlivých projektov.

Obecná internetová stránka
Pripravuje podklady na zverejnenie pre správcu internetovej stránky obce.

Ostatné

 • vypracováva ročné štatistické výkazy o miestnych komunikáciách,
 • služby občanom: (kopírovanie, pomoc pri vypisovaní tlačív, poskytovanie informácií,)
 • preberanie a prepájanie hovorov,
 • podľa potreby osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • zastupovanie chýbajúcich spolupracovníkov: výber správneho poplatku.

 

Kvalifikačné požiadavky na zamestnanca:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • preferovaná prax v samospráve alebo verejnej správe
 • práca s programom URBIS ( možnosť zaškolenia)

Základná zložka mzdy v € (v hrubom) – bez príplatkov, bez osobného ohodnotenia:

 • podľa platných taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • zmluva na dobu určitú – 12 mesiacov, ktorá zahŕňa 3 mesačnú skúšobnú dobu
 • po ukončení 3 mesačnej skúšobnej doby – možnosť osobné ohodnotenie

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • stabilné zamestnanie
 • príspevok na rekreáciu, koncoročné odmeny, stravné lístky
 • spoločenské akcie (teambuilding)

 Zručnosti, schopnosti:

 • Microsoft Excel – užívateľ
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Internet – pokročilý

 Osobnostné predpoklady: 

 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, bezúhonnosť komunikatívnosť, flexibilnosť a chuť sa učiť

 

Predpokladaný termín nástupu – Apríl 2020

Žiadosti o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a motivačný list je potrebné poslať poštou alebo priniesť osobne na adresu: Obec Sečovská Polianka, Hlavná 132/135, 09414 Sečovská Polianka, alebo emailom na ousp@he.psg.sk s nadpisom na obálke „Výberové konanie – “Samostatný Odborný Referent“

V prihláške je potrebné zo strany uchádzača uviesť, že zaslaním svojich údajov dáva súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Úspešný uchádzač bude povinný do 10 dní predložiť Výpis z registra trestov – nie starší ako 2 mesiace.

Na výberové konanie budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky výberového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie bez udania dôvodu zrušiť.

 

Viac informácií:
Obec Sečovská Polianka, Hlavná 132/135,  na tel. čísle starostu obce 0905 515 195.

Sečovská Polianka  19.2.2020

Michal Urban
starosta obce

Kontakt obecný úrad

Hlavná 132/135
094 14  Sečovská Polianka
Okres: Vranov nad Topľou


Tel: 057 / 488 20 80
Fax: 057 / 488 20 81
Email: ousp@he.psg.sk

Úradné hodiny

PO  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
UT  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
ST   07:30 - 12:00      12:30 - 17:30
ŠT   07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
PI    07:30 - 13:30


Obedná prestávka 30 min. v čase medzi 12:00 - 12:30 hod.

15 + 15 =

Zmeniť veľkosť písma
Kontrastné farby
Share This