Vyberte stranu
h

Všeobecne záväzné nariadenia

Normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva znamená, že obecné zastupiteľstvo môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej „VZN“ alebo len „nariadenie“). Všeobecne záväzné nariadenia sú „miestne zákony“, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, súvisiace:

  • a) s plnením úloh územnej samosprávy tzv. originálne kompetencie
  • b) s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy.

Návrh VZN o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia a ak má obec zriadenú internetovú adresu, návrh nariadenia v tej istej lehote sa zverejní aj na tejto adrese. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní ; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v nariadení nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.

Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade.

Aktuálne platné Všeobecne záväzné nariadenia:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sečovská Polianka na obdobie 2015 – 2023

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Sečovská Polianka, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2019 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 o miestnych daniach na území obce Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2015 o obecných poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2015 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o miestnej dani za ubytovanie

Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka ZŠ alebo MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v škole

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2011 o podmienkach nájmu a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce a výška nájomného

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Sečovská Polianka

Dodatok č.1 k VZN č.1/2011

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2010 o používaní a ochrane symbolov obce

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Zrušené Všeobecne záväzné nariadenia:

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sečovská Polianka

Dodatok č.1 k VZN č.3/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015 o miestnej dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnej dani za psa

Dodatok č.1 k VZN č.1/2013

Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2012 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad

Dodatok č.1 k VZN č.4/2012

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 o miestnej dani za psa

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2011 o obecných poplatkoch

Príloha č.1 k VZN č. 5/2011

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka ZŠ alebo MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v škole

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2011 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sečovská Polianka

Kalendár

máj 2022

jún
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
25
26
27
28
29
30
1
Aktuálne pre máj

1

Žiadne udalosti
2
3
4
5
6
7
8
Aktuálne pre máj

2

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

3

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

4

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

5

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

6

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

7

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

8

Žiadne udalosti
9
10
11
12
13
14
15
Aktuálne pre máj

9

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

10

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

11

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

12

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

13

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

14

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

15

Žiadne udalosti
16
17
18
19
20
21
22
Aktuálne pre máj

16

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

17

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

18

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

19

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

20

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

21

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

22

Žiadne udalosti
23
24
25
26
27
28
29
Aktuálne pre máj

23

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

24

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

25

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

26

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

27

Aktuálne pre máj

28

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

29

Žiadne udalosti
30
31
1
2
3
4
5
Aktuálne pre máj

30

Žiadne udalosti
Aktuálne pre máj

31

Žiadne udalosti
Aktuálne pre jún

1

Aktuálne pre jún

3

Názov projektu: „Základná škola Sečovská Polianka – obnoviteľný zdroj energie“

Kampaň na podporu očkovania

FS BUKOVINA

AKO NA KOMPOSTOVANIE

Výstavba zberného dvora v obci Sečovská Polianka

POČASIE

OBECNÉ NOVINY

EVIDENCIA CINTORÍNA

Kontakt obecný úrad

Hlavná 132/135
094 14  Sečovská Polianka
Okres: Vranov nad Topľou

Tel: 057 / 488 20 80
Fax: 057 / 488 20 81
Email: ocu@secovskapolianka.sk

Úradné hodiny

PO  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
UT  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
ST   07:30 - 12:00      12:30 - 17:30
ŠT   nestránkový deň
PI    07:30 - 13:00


Obedňajšia prestávka je  od 12:00 – 12.30 hodiny

3 + 13 =

Share This