Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Obec Sečovská Polianka je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Sečovská Polianka
Obec Sečovská Polianka, Hlavná 132/135, Sečovská Polianka 094 14
zastúpená: Michalom Urbanom, starostom obce
IČO: 00332828
DIČ: 2020630469

Profil verejného obstarávateľa na stránke ÚVO

Profil verejného obstarávateľa na EKS