Vyberte stranu

Daň z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (pozemky, stavby)

Obec Sečovská Polianka vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území Sečovská Polianka – sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Sečovská Polianka účinné od 01.01.2020.

Daňové priznanie podáva do 31. januára zdaňovacieho obdobia vlastník nehnuteľnosti, ktorý v minulom roku (zdaňovacom období)

  • nadobudol nehnuteľnosť (kúpou, darovaním, dedením a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. príslušného zdaňovacieho obdobia (roka) alebo u ktorého
  • nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil sa druh pozemku, zmenila sa výmera nehnuteľnosti, zmenil sa účel užívania stavby).

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia (roka) nasledujúceho po zdaňovacom období (predchádzajúci rok), v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudne nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia vydražením, je povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Ak daňovník nadobudne v priebehu zdaňovacieho obdobia (roka) nehnuteľnosť dedením, daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Správca dane tak vyrubí pomernú časť dane už počas roka.

Ak nehnuteľnosť vlastní viac spoluvlastníkov, daňové priznanie podáva :

  • každý vlastník sám za seba vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu alebo
  • jeden vlastník (zástupca) za všetkých spoluvlastníkov v prípade ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú; v takomto prípade sa k daňovému priznaniu doloží dohoda spoluvlastníkov.

Nevzťahuje sa to na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov (druhý z manželov ručí za daň v plnej výške).

Obec Sečovská Polianka vyrubí daň rozhodnutím. Daňové priznanie podáva daňovník iba raz, v ďalších rokoch, ak nenastane zmena skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane, správca dane vyrubí daň rozhodnutím a doručí ho daňovníkovi do vlastných rúk. Nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí podať daňovník iba vtedy, keď zmeny počas predošlého roka budú mať vplyv na daň (napríklad vydanie stavebného povolenia, kolaudácia stavby, zmena druhu pozemku).

Keď obec zmení sadzby dane, daňovník priznanie k dani nepodáva.

Daň z pozemkov

Daň zo stavieb

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,07 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov

Neprehliadnuť článok 10 bod č.6 v texte VZN č. 2/2019

Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 1 až 5 v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvý krát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote do 31. januára podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie ZANIKÁ.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Sečovská Polianka

Kalendár

november 2021

december
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
1
2
3
4
5
6
7
Aktuálne pre november

1

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

2

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

3

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

4

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

5

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

6

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

7

Žiadne udalosti
8
9
10
11
12
13
14
Aktuálne pre november

8

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

9

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

10

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

11

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

12

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

13

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

14

Žiadne udalosti
15
16
17
18
19
20
21
Aktuálne pre november

15

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

16

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

17

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

18

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

19

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

20

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

21

Žiadne udalosti
22
23
24
25
26
27
28
Aktuálne pre november

22

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

23

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

24

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

25

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

26

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

27

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

28

Žiadne udalosti
29
30
1
2
3
4
5
Aktuálne pre november

29

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

30

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

4

Názov projektu: „Základná škola Sečovská Polianka – obnoviteľný zdroj energie“

Kampaň na podporu očkovania

FS BUKOVINA

AKO NA KOMPOSTOVANIE

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

POČASIE

OBECNÉ NOVINY

EVIDENCIA CINTORÍNA

Kontakt obecný úrad

Hlavná 132/135
094 14  Sečovská Polianka
Okres: Vranov nad Topľou

Tel: 057 / 488 20 80
Fax: 057 / 488 20 81
Email: ocu@secovskapolianka.sk

Úradné hodiny

PO  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
UT  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
ST   07:30 - 12:00      12:30 - 17:30
ŠT   nestránkový deň
PI    07:30 - 13:00


Obedňajšia prestávka je  od 12:00 – 12.30 hodiny

9 + 12 =

Zmeniť veľkosť písma
Kontrastné farby
Share This