Preskočiť na obsah

VZN č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sečovská Polianka