Prerokovanie doplneného dokumentu ochrany prírody a krajiny „Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou“

Zverejnené
18. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júla 2022 − 17. augusta 2022
Kategória

Prílohy