Dodatok č.1 k VZN č.1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Sečovská Polianka

Zverejnené
31. januára 2013
Kategória

Prílohy