Preskočiť na obsah

Zápis do Materskej školy Sečovská Polianka pre škol.rok 2024/2025

Zverejnené 4.4.2024.

Kategória

Riaditeľstvo MŠ v Sečovskej Polianke oznamuje, že zápis do MŠ na školský rok 2024/2025 sa uskutoční

od 02. mája 2024 do 17. mája 2024

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a školského zákona od troch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľke materskej školy spolu so žiadosťou → Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.

Spôsob podania žiadosti:
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • osobne
 • do poštovej schránky MŠ Sečovská Polianka
 • poštou na adresu materskej školy: Hlavná 560, 09414 Sečovská Polianka
 • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu secovskapolianka.ms@gmail.com
  Podmienky prijímania

Spôsob podania žiadosti:

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

– osobne

– do poštovej schránky MŠ Sečovská Polianka

– poštou na adresu materskej školy:    Hlavná 560, 09414 Sečovská Polianka

– odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu  secovskapolianka.ms@gmail.com

Podmienky prijímania detí do materskej školy

Do materskej školy sú prijímané deti spravidla:

 • od troch do šiestich rokov,
 • – prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia 5 rokov veku)
 • Dôležité!!! Podľa § 144a školského zákona sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.
 • Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
 • ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo
 • ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením → Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu
 • ♠ Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole.
 • ♠ Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, so súhlasom riaditeľky materskej školy, do ktorej sa hlási.
 • ♠ Riaditeľka tejto materskej školy, pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie, udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti materskej školy až po umiestnení všetkých detí, ktoré majú trvalý pobyt v školskom obvode spádovej materskej školy.