Preskočiť na obsah

Zápis do Materskej školy Sečovská Polianka pre škol.rok 2023/2024

Zverejnené 5.4.2023.

Kategória

Riaditeľstvo MŠ v Sečovskej Polianke oznamuje, že zápis do MŠ na školský rok 2023/24 sa uskutoční

od 02. mája 2023 do 12. mája 2023

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a školského zákona od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.  Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, nie „preložením“ ani „preradením“ z inej materskej školy.
Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy vydal rozhodnutie o:
– prijatí dieťaťa do materskej školy,
– prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo prijatí na diagnostický pobyt, alebo
– prijatí dieťaťa do materskej školy, v ktorom určil adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

Spôsob podania žiadosti:

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

– osobne

– do poštovej schránky MŠ Sečovská Polianka

– poštou na adresu materskej školy:    Hlavná 560, 09414 Sečovská Polianka

– odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu  secovskapolianka.ms@gmail.com

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Podmienky prijímania detí do materskej školy
Do materskej školy sú prijímané deti spravidla:
– od troch do šiestich rokov,
– prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania   povinné (deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 5 rokov veku)

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu.

Vzhľadom na to, že riaditelia všetkých materských škôl zaradených v sieti, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, rozhodujú podľa Správneho poriadku, dieťa je „reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prijatí.

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.
V závislosti od aktuálnych kapacitných možností konkrétnej materskej školy, riaditeľka materskej školy v rámci procesu prijímania dieťaťa do materskej školy rozhodne:
– o prijatí dieťaťa do materskej školy alebo
– o neprijatí dieťaťa do materskej školy.

Dôležité!!!

Podľa § 144a školského zákona  sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

  • Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
    jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a  povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
  • ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo
  • ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
  • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením → Písomné vyhlásenie)
  • Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy   Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov

♠ Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole.

♠ Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole,  so súhlasom riaditeľky materskej školy, do ktorej sa hlási.

♠ Riaditeľka tejto materskej školy, pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie, udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti materskej školy až po umiestnení všetkých detí, ktoré majú trvalý pobyt v školskom obvode spádovej materskej školy.