Preskočiť na obsah

Sociálna poisťovňa informuje – Európska komisia dňa 8. 9. 2023 schválila Schému štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí 

Zverejnené 18.9.2023.

Kategória

Európska komisia schválila Schému štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí. Ide o odvodovú úľavu na sociálne poistenie, ktoré by inak zamestnávatelia v týchto sektoroch museli platiť za zamestnancov období od augusta 2023 do januára 2024. Zamestnávatelia si budú môcť uplatniť odvodovú úľavu na zamestnanca z vymeriavacieho základu najviac v sume 700 eur mesačne. Zamestnávateľ vo vymedzených odvetviach nebude pol roka platiť za zamestnanca poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistenie do rezervného fondu solidarity.

Sociálna poisťovňa zverejnila v elektronických službách kód SK NACE

Kde je zverejnený SK NACE

Sociálna poisťovňa zverejnila „aktívnym“ zamestnávateľom v elektronických službách Sociálnej poisťovne (SES) v službe „Odvádzateľ poistného“, v menu „Register“ a rubrike „Prehľad registrácie zamestnávateľa“ SK NACE(Štatistická klasifikácia ekonomických činností), ktorý má zamestnávateľ zverejnený v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Na účely posúdenia odvodovej úľavy pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle bude Sociálna poisťovňa vychádzať výlučne z týchto údajov. Zamestnávateľom, ktorých sa odvodová úľava bude týkať, preto odporúča, aby si svoj zverejnený SK NACE skontrolovali, resp. aktualizovali.

Ako má postupovať dotknutý zamestnávateľ

Ak zamestnávateľ zistí, že zobrazený SK NACE je nesprávny, obráti sa na Štatistický úrad SR, ktorý vedie Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci so žiadosťou o nápravu.

V prípade, ak nie je zobrazený SK NACE, Sociálnej poisťovni sa nepodarilo prebrať SK NACE z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Ak zamestnávateľ vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomickej činnosti SK NACE vo vybraných triedach divízií v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, kontaktuje v tomto prípade príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

dnes nám bolo zaslané oficiálne rozhodnutie Komisie C(2023) 6272 final z 14.9.2023 vo veci SA.109076 (2023/N) – Zníženie sociálnych odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle.

Podľa článku P. ods. 1 a ods. 2 Schémy štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a  potravinárskom priemysle (ďalej len „schéma“): „Táto schéma nadobúda platnosť a účinnosť po jej schválení Európskou komisiou dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku. Poskytovateľ následne zabezpečí uverejnenie schémy na svojom webovom sídle. Individuálna pomoc podľa tejto schémy môže byť poskytnutá až po schválení schémy zo strany Európskej komisie a nadobudnutí jej platnosti a účinnosti uverejnením v Obchodnom vestníku.“.

Uvedené znamená, že schéma v súvislosti s odvodovou úľavou pre „Potravinárov“ je dnešným dňom schválená EK a tým pádom odvodová úľava potravinárom nie je nedovolená štátna pomoc ale štátna pomoc v rámci a podľa podmienok dočasného rámca.

V schéme je uvedené, že poskytnúť odvodovú úľavu Potravinárom za prvé mesiace 08 a 09/2023 je možné iba cez vratku (úvodný spôsob poskytnutia úľavy) ale až po zverejnení vyhlásenia na webe SP.

Príjemca pomoci (Potravinár) môže prostredníctvom Vyhlásenia podaného cez el. služby SP žiadať o poskytnutie úľavy v nasledovných termínoch za obdobie 08 a 09/2023:

•         za obdobie august 2023 – odo dňa zverejnenia schválenej schémy štátnej pomoci na webe poskytovateľa do 20. októbra 2023

•         za obdobie september 2023 – odo dňa zverejnenia schválenej schémy štátnej pomoci na webe poskytovateľa do 20. októbra 2023

Uvedené bude možné až od zverejnenia schválenej štátnej pomoci na webe Sociálnej poisťovne – v el. službách.

Na zverejnení uvedeného sa aktuálne pracuje.