Preskočiť na obsah

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby

Zverejnené 13.10.2023.

Zásady, princípy, podmienky a účel poskytovania dotácie
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona č.
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky požiadať slúži na riešenie krízovej životnej situácie alebo mimoriadne nepriaznivej
sociálnej situácie fyzickej osoby.
V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu
pomoc najviac v sume 800 eur .
Kedy je možné dotáciu poskytnúť?
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý sa ocitol v krízovej
životnej situácii
 alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii , na podporu riešenia tejto
situácie.
Aké situácie sa prioritne považujú za krízovú životnú situáciu alebo mimoriadnu
nepriaznivú sociálnu situáciu?

Za krízovú životnú situáciu alebo mimoriadnu nepriaznivú sociálnu situáciu sa považujú najmä
situácie, v ktorých sa žiadateľ ocitol náhle, nečakane, nepredvídateľne.
Ide najmä o
 následky živelných udalostí (záplavy, víchrica, prívalové dažde, požiar, výbuch a iné) napr. na
zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, obuvi, hygienických prostriedkov, prostriedkov osobnej
spotreby, obnova zariadenia domácnosti vrátane nábytku
 strata živiteľa rodiny resp. rodiča v rodine kde sú maloleté nezaopatrené deti, napr. na
zabezpečenie výdavkov na pohreb, preklenutie doby do priznania pozostalostných dávok a
pod.
 vážne ochorenie alebo úraz člena domácnosti na zabezpečenie s tým súvisiacich
mimoriadnych výdavkov
 mimoriadne výdavky súvisiace s ochorením člena domácnosti, ktoré nie sú hradené zo
zdravotného poistenia ani z prostriedkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 mimoriadny výdavok na zabezpečenie opravy alebo kúpy zariadenia nevyhnutného na
zabezpečenie základných životných potrieb (napr. kotol na kúrenie, zariadenie na ohrev vody,
šporák, pračka a pod. alebo na nevyhnutný nábytok ako posteľ, skriňa a pod.) osamelých
osôb s nízkym príjmom.
Dotáciu nie je možné poskytnúť ak
 má žiadateľ dlhy voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, Daňovému úradu, colnému
úradu, Úradu práce, sociálnych veci a rodiny alebo iný záväzok voči štátnemu rozpočtu,
 je v domácnosti žiadateľa vykonávaná exekúcia,
 žiadateľ nezúčtoval v predchádzajúcom období poskytnutú dotáciu.
Dotácia sa neposkytuje na
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek alebo riešenie
dlhodobej nepriaznivej sociálnej situácie

Dlhodobo nepriaznivá sociálna situácia nie je sama osebe dôvodom k priznaniu predmetnej
dotácie a nie je ju možné považovať za krízovú životnú situáciu alebo mimoriadne nepriaznivú
sociálnu situáciu. V prípade žiadateľov, ktorí sú dlhodobo bez príjmu alebo s veľmi nízkym
príjmom, je potrebné, aby si pred podaním žiadosti o dotáciu prioritne uplatnili dostupnú
(nárokovateľnú) pomoc, ktorou je napr. pomoc v hmotnej núdzi, jednorazová dávka v hmotnej
núdzi, dávky sociálneho poistenia, dávky zo zahraničia a pod..),
na obnovu bytového fondu z dôvodu opotrebovanosti, rekonštrukcie bytových
zariadení

Dotáciu na účel obnovy bytového fondu je možné poskytnúť len v prípade, že obydlie bolo
poškodené živelnou udalosťou a to za podmienky, že žiadateľ je vlastníkom poškodenej
nehnuteľnosti (bytu, rodinného domu) a nejedná sa o nelegálnu stavbu.

Ako požiadať o dotáciu
Žiadateľom o dotáciu môže byť len plnoletá fyzická osoba. Žiadateľom môže byť v rámci jednej
domácnosti len jeden člen, nakoľko sa posudzuje situácia celej domácnosti.
V príslušnom rozpočtovom roku možno dotáciu poskytnúť najviac v sume 800 eur. Výšku sumy
poskytnutej dotácie na základe posúdenia žiadosti schvaľuje ministerstvo. Znamená to, že
žiadateľovi nemusí byť poskytnutá dotácia v sume, ktorú on požaduje. Neschválenie dotácie
ministerstvo oznamuje žiadateľovi písomne.
Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive. K žiadosti je potrebné doložiť aj čestné
vyhlásenie o tom, že občan má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom a čestné
vyhlásenie, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia.

VZOR žiadosti – podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona
 VZOR vyhlásenia a súhlasu k žiadosti o dotáciu – § 9 ods. 1 a 2 zákona

Originál vyplnenej a podpísanej žiadosti a vyhlásenia je potrebné zaslať poštou na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
Upozornenie

Dotácie, ako finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, sú účelovo určené a časovo viazané a
ich použitie podlieha kontrole podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.